STI Logo

Politika zasebnosti

spletnega mesta www.sti-corporate.com

Ta aplikacija zbira nekaj osebnih podatkov od svojih uporabnikov.

1 Upravljavec podatkov

STI Corporate S.p.A. Viale Giovanni Paolo II, 3 P. 8 - 33100 Udine, Italija - t. + 39 0432 941303 – ID za DDV: 03061000307 – REA številka: UD-363171 – Osnovni kapital 1.511.000,00 EUR, v celoti plačan, Register podjetij v Udinah.

E-poštni naslov upravljavca podatkov: sti@pec.sti-corporate.com

2. Vrste zbranih podatkov

Med osebnimi podatki, zbranimi s to aplikacijo, bodisi samostojno ali prek tretjih oseb, spadajo: piškotki, podatki o uporabi, ime, priimek, spol, datum rojstva, telefonska številka, ID za DDV, naziv podjetja, poklic, naslov, številka faksa, država, zvezna država, pokrajina, e-pošta, poštna številka, različne vrste podatkov, mesto, davčna številka, poslovni sektor, uporabniški ID, število zaposlenih, področje interesa in spletna stran.

Podrobnosti o vsaki vrsti zbranih podatkov so navedene v posebnih odsekih te politike zasebnosti ali prek posebnih informacijskih besedil, prikazanih pred samim zbiranjem podatkov.

Osebni podatki lahko uporabnik zagotovi prostovoljno ali pa se zbirajo samodejno med uporabo te aplikacije, v primeru podatkov o uporabi.

Razen če ni drugače navedeno, so vsi podatki, zahtevani s strani te aplikacije, obvezni. Če uporabnik zavrne njihovo zagotovitev, aplikacija morda ne bo mogla zagotoviti storitve. V primerih, kjer ta aplikacija označuje določene podatke kot neobvezne, imajo uporabniki možnost, da se vzdržijo posredovanja takih podatkov, brez da bi to vplivalo na razpoložljivost ali delovanje storitve.

Uporabniki, ki imajo dvome glede obveznosti posredovanja določenih podatkov, so spodbujeni, da se obrnejo na upravljavca podatkov.

Uporaba piškotkov - ali drugih sledilnih orodij - s strani te aplikacije ali tretjih ponudnikov storitev, ki jih uporablja ta aplikacija, če ni drugače navedeno, služi namenu zagotavljanja storitve, ki jo zahteva uporabnik, poleg drugih namenov, opisanih v tem dokumentu in v politiki piškotkov, če je na voljo.

Uporabnik prevzema odgovornost za osebne podatke tretjih oseb, pridobljene, objavljene ali deljene prek te aplikacije, in zagotavlja, da ima pravico, da jih sporoči ali razširi, pri čemer razbremeni upravljavca podatkov odgovornosti do tretjih oseb.

3 Metode in kraj obdelave zbranih podatkov

3.1. Metode obdelave podatkov

Upravljavec podatkov sprejema ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, razkritja, spreminjanja ali uničenja osebnih podatkov. Obdelava poteka s pomočjo računalnikov in/ali orodij, omogočenih s tehnologijo, v skladu s organizacijskimi postopki in načini, ki so tesno povezani s predvidenimi nameni. Poleg upravljalca podatkov lahko v nekaterih primerih do podatkov dostopajo določene vrste odgovornih oseb, ki sodelujejo pri delovanju te aplikacije (uprava, prodaja, marketing, pravna služba, sistemsko upravljanje) ali zunanje stranke (na primer tehnični ponudniki storitev tretjih oseb, prevozniki pošte, ponudniki gostovanja, IT-podjetja, agencije za komunikacije), ki so ob potrebi imenovane kot obdelovalci podatkov s strani upravljalca podatkov. Seznam teh strank je na zahtevo mogoče dobiti od upravljalca podatkov kadar koli.

3.2. Pravna podlaga obdelave podatkov 

Upravljavec podatkov obdeluje osebne podatke uporabnika, če obstaja ena od naslednjih pogojev:

Uporabnik je dal svoje soglasje za enega ali več specifičnih namenov.

Opomba: V nekaterih pravnih okvirih lahko upravljavec podatkov obdeluje osebne podatke brez soglasja uporabnika ali na drugi pravni podlagi, določeni spodaj, dokler se uporabnik ne upre ("opt-out") takšni obdelavi.

To ne velja, kadar je obdelava osebnih podatkov predmet evropske zakonodaje o varstvu podatkov.

Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe z uporabnikom in/ali za predpogodbene obveznosti.

Obdelava je potrebna za izpolnjevanje pravne obveznosti, ki ji je podvržen upravljavec podatkov.

Obdelava je potrebna za izvajanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali v okviru uradnih pooblastil, ki so jih upravljavcu podatkov podelile pristojne oblasti.

Obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov, ki jih zasleduje upravljavec podatkov ali tretja oseba.

V vsakem primeru lahko uporabnik zahteva, da upravljavec podatkov pojasni pravno podlago vsake obdelave in navede, ali je obdelava temeljila na zakonu, določenem v pogodbi ali potrebna za sklenitev pogodbe.

3.3. Lokacija 

Podatki se obdelujejo na delovnih mestih upravljavca podatkov in na drugih mestih, kjer so vključene stranke v obdelavi locirane. Za dodatne informacije se obrnite na upravljavca podatkov. Osebni podatki uporabnika se lahko prenesejo v državo, ki ni država, v kateri se nahaja uporabnik. Za dodatne informacije o kraju obdelave se lahko uporabnik sklicuje na oddelek, ki se nanaša na podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov.

Uporabnik ima pravico do pridobitve informacij o pravni podlagi za prenos podatkov izven Evropske unije ali k mednarodni organizaciji, ki jo ureja javno mednarodno pravo ali ki sta jo ustanovila dva ali več držav, kot na primer Združeni narodi, kot tudi glede varnostnih ukrepov, ki jih je upravljavec podatkov sprejel za zaščito podatkov. Če do takšnega prenosa pride, lahko uporabniki pridobijo več informacij s pregledom ustrezne sekcije tega dokumenta ali pa se obrnejo na upravljavca podatkov s pomočjo informacij, ki so na voljo v odseku za stike.

3.4. Čas hrambe podatkov 

Podatki se obdelujejo in hranijo za čas, ki je potreben za namene, za katere so bili zbrani. Zato:

Osebni podatki, zbrani za namene izvajanja pogodbe med upravljavcem podatkov in uporabnikom, se hranijo do popolne izpolnitve te pogodbe.

Osebni podatki, zbrani za namene zakonitih interesov upravljavca podatkov, se hranijo tako dolgo, kot je potrebno za izpolnjevanje takšnih namenov. Uporabniki lahko najdejo posebne informacije o zakonitih interesih, ki jih zasleduje upravljavec podatkov, v ustrezni sekciji tega dokumenta ali s stikom z upravljavcem podatkov.

Kadar je obdelava temeljila na soglasju uporabnika, lahko upravljavec podatkov osebne podatke hrani daljše obdobje, dokler uporabnik to soglasje ne prekliče. Poleg tega je lahko upravljavec podatkov dolžan hraniti osebne podatke za daljše obdobje, kadar je to potrebno za izpolnjevanje pravne obveznosti ali na ukaz pristojnega organa. Ko preteče obdobje hrambe, se osebni podatki izbrišejo. Zato pravice do dostopa, do izbrisa, do popravka in do prenosljivosti podatkov ni mogoče uveljavljati po preteku obdobja hrambe.

4 Nameni obdelave zbranih podatkov

Podatki uporabnika se zbirajo, da upravljavcu podatkov omogočijo zagotavljanje svojih storitev, kot tudi za naslednje namene: statistika, stik z uporabnikom in prikazovanje vsebine z zunanjih platform.

Za bolj podrobne informacije o namenih obdelave in osebnih podatkih, ki so konkretno relevantni za vsak namen, se lahko uporabniki sklicujejo na ustrezne odseke tega dokumenta.

5 Podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in z uporabo naslednjih storitev:

5.1 Stik z uporabnikom

Obrazec za stik (ta aplikacija)

Z izpolnitvijo obrazca za stik z njihovimi podatki uporabnik soglaša z njihovo uporabo za odgovarjanje na zahteve po informacijah, ponudbah ali katerem koli drugem vrstnem stiku, navedenem v naslovu obrazca.

Zbrani osebni podatki: poštna številka, mesto, davčna številka, priimek, datum rojstva, e-pošta, uporabniški ID, naslov, država, ime, število zaposlenih, številka faksa, telefonska številka, ID za DDV, poklic, provinca, naziv podjetja, spol, poslovni sektor, področje interesa, spletna stran, država in različne vrste podatkov.

5.2 Statistika

Storitve v tej sekciji omogočajo upravljavcu obdelave spremljanje in analizo podatkov o prometu ter služijo sledenju obnašanja uporabnikov.

Google Analytics 4 - GA4 - (Google Inc.)

Google Analytics je storitev analize spleta, ki jo zagotavlja Google Inc. ("Google"). Google uporablja zbrane osebne podatke za spremljanje in analizo uporabe te aplikacije, sestavljanje poročil in deljenje le-teh z drugimi storitvami, ki jih razvija Google. Google lahko uporablja osebne podatke za prilagajanje oglasov v svojem oglaševalskem omrežju.

Zbrani osebni podatki: piškotki in podatki o uporabi.

Kraj obdelave: Google Ireland Limited.

6 Pravice uporabnikov

Uporabniki imajo pravico uveljavljati določene pravice v zvezi s podatki, ki jih obdeluje upravljavec podatkov.

Zlasti ima uporabnik pravico do:

  • Preklica soglasja kadar koli. Uporabnik lahko prekliče soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov, ki ga je prej dal.

  • Ugovora zoper obdelavo svojih podatkov. Uporabnik se lahko upre obdelavi svojih podatkov, kadar ta temelji na pravni podlagi drugi od soglasja. Nadaljnje podrobnosti o pravici do ugovora so navedene v spodnjem odseku.

  • Dostop do svojih podatkov. Uporabnik ima pravico do pridobitve informacij o podatkih, ki jih obdeluje upravljavec podatkov, določenih vidikih obdelave, ter do prejema kopije obdelanih podatkov.

  • Preverjanje in zahteva za popravek. Uporabnik lahko preveri točnost svojih podatkov in zahteva posodobitev ali popravek.

  • Omejitev obdelave. V določenih pogojih lahko uporabnik zahteva omejitev obdelave svojih podatkov. V tem primeru upravljavec podatkov ne bo obdeloval podatkov za noben drug namen kot za shranjevanje.

  • Izbrisa ali odstranitve svojih osebnih podatkov. V določenih pogojih lahko uporabnik zahteva izbris svojih podatkov s strani upravljavca podatkov.

Prejemanje svojih podatkov ali prenos k drugemu upravljavcu podatkov. Uporabnik ima pravico do prejema svojih podatkov v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki ter, če je tehnično mogoče, do prenosa teh podatkov drugemu upravljavcu podatkov brez ovir. Ta določba velja, kadar se podatki obdelujejo avtomatizirano in obdelava temelji na soglasju uporabnika, pogodbi, v kateri je uporabnik stranka, ali pogodbenim ukrepom, povezanim s tem.

Vložitev pritožbe. Uporabnik lahko vloži pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov ali sproži pravne postopke.

6.1. Podrobnosti o pravici do ugovora

Ko se osebni podatki obdelujejo v javnem interesu, pri izvajanju javnih pooblastil, ki so podeljena upravljavcu podatkov, ali za uresničevanje zakonitih interesov upravljavca podatkov, imajo uporabniki pravico ugovarjati obdelavi zaradi razlogov, povezanih z njihovim posebnim položajem. Uporabnike opozarjamo, da lahko, če se njihovi podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ugovarjajo obdelavi brez podajanja kakršnega koli upravičenja. Če želijo uporabniki ugotoviti, ali upravljavec podatkov obdeluje podatke za namene neposrednega trženja, se lahko sklicujejo na ustrezne odseke tega dokumenta.

6.2. Kako uveljavljati pravice uporabnika

Za uveljavljanje pravic uporabniki lahko vložijo zahtevo na kontaktni naslov upravljavca podatkov, naveden v tem dokumentu. Zahteve so brezplačne in jih upravljavec podatkov obravnava čim prej, v vsakem primeru pa v enem mesecu.

7 Politika piškotkov

Ta aplikacija uporablja piškotke. Za več informacij in ogled podrobnih informacij se lahko uporabniki sklicujejo na Politiko piškotkov.

8 Dodatne informacije o obdelavi

8.1. Pravna obramba

Osebne podatke uporabnika lahko upravljavec podatkov uporabi v pravnih postopkih ali v pripravljalnih fazah, ki vodijo do morebitnih pravnih postopkov zaradi nepravilne uporabe te aplikacije ali povezanih storitev s strani uporabnika. Uporabnik izjavlja, da lahko upravljavec podatkov na zahtevo javnih oblasti razkrije podatke.

8.2. Posebne informacije

Na zahtevo uporabnika lahko ta aplikacija uporabniku poleg informacij, ki so vključene v to politiko zasebnosti, zagotovi dodatne in kontekstualne informacije o določenih storitvah ali o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov.

8.3. Sistemske dnevnike in vzdrževanje

Iz operativnih in vzdrževalnih razlogov ta aplikacija in morebitne tretje stranke, ki jih uporablja, lahko zbirajo sistemske dnevnike, to so datoteke, ki beležijo interakcije in lahko vsebujejo tudi osebne podatke, kot je IP naslov uporabnika.

8.4. Informacije, ki niso vključene v to politiko.

Dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov se lahko kadarkoli zahtevajo od upravljavca podatkov s pomočjo kontaktnih informacij.

8.5. Odgovor na zahteve "Ne sledi".

Ta aplikacija ne podpira zahtev "Ne sledi". Da bi ugotovili, ali katera od tretjih storitev, ki jih uporablja, podpira zahteve "Ne sledi", se uporabnike spodbuja, da preverijo njihove ustrezne politike zasebnosti.

8.6. Spremembe te politike zasebnosti

Upravljavec podatkov si pridržuje pravico do spreminjanja te politike zasebnosti kadarkoli z obvestilom uporabnikom na tej strani in po možnosti na tej aplikaciji, prav tako pa z obvestilom uporabnikom prek enega od kontaktnih naslovov, ki jih ima upravljavec podatkov. Uporabnike prosimo, da redno preverjajo to stran, sklicujoč se na datum zadnje spremembe, naveden na dnu.

Če spremembe vplivajo na obdelave, katerih pravna podlaga je soglasje uporabnika, bo upravljavec podatkov ponovno pridobil soglasje uporabnika, če bo to potrebno.

Zadnja sprememba: 20. oktober 2023